برگزاری مصاحبه تلبس در استان تهران


معاونت تهذیب استان تهران بعد از تشکیل پرونده تلبس و تائید اداره محترم آمار وبررسی اقدام به برگزاری مصاحبه تلبس از طلاب متقاضی تلبس به لباس مقدس روحانیت می نماید .
در این مصاحبه از اساتید برجسته حوزوی که جزء نخبگان علمی واخلاقی می باشند استفاده نموده ودر مصاحبه ها از تمام مسائل مبتلی به ومورد نیاز طلبه در جامعه پرسیده می شود که می توان به سر فصل هایی همچون احکام ، عقائد ، تجوید ، قرائت قرآن وقرائت متون دین ، مسائل سیاسی اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ، فرهنگی ، تاریخی اشاره کرد.
در بهمن 91 نیز از 20 نفر از طلاب مدارس علمیه استان تهران جهت مصاحبه تلبس دعوت به عمل آمد.
1391-11-30