اعزام مشاور به مدارس استان تهران


بیش از20نفر روز مشاور با آغاز سال تحصیلی 91-92 از مشاوران برجسته اداره کل مشاوره قم ،توسط اداره مشاوره استان تهران به مدارس علمیه این استان اعزام شده اند.
اعزام مشاوران به صورت دو روز در هفته بوده وان شا لله ادامه خواهد داشت.مدارس استان تهران می توانند با درخواست مشاوراز اداره مشاوره استان تهران،از مشاوران این معاونت استفاده کنند.
مشاوره های انفرادی بیشتر در زمینه های تحصیلی وخانوادگی بوده ونتایج قابل توجهی در حل مشکلات طلاب داشته است.همچنین قبل از شروع مشاوره انفرادی یک کارگاه عمومی دوساعته در موضوعاتی از قبیل شیوه مطالعه ،برنامه ریزی ،انگیزه تحصیلی و...برای طلاب مدرسه برگزار می شود.
1391-9-25