برگزاری پنجمین جلسه دوره تربیت مربی قرآن کریم


بعد از برگزاری موفق دوره تربیت مربی قرآن کریم در مرحله مقدماتی به همت معاونت تهذیب استان تهران در تیر ماه 91 شروع به برگزاری دوره تربیت مربی در مرحله تکمیلی در 7 جلسه از مهر ماه سال 91 کرد .که پنجمین جلسه این دوره در جمعه گذشته مورخه 17/9/91 در مدرسه عبد العظیم برگزار شد.
1391-9-18